תנאי שימוש באתר

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.

יש לקרוא ולבחון בעיון את הסכם תנאי השימוש שלהלן לפני תחילת השימוש באתר (להלן: "האתר") שבבעלות ובהפעלת מרק שארפ דוהם בע"מ (Israel-1996)  (להלן: "MSD" או "החברה"), חברת בת של  ,Merck & Co. Inc, Rahway, New Jersey, USA.

בעצם השימוש באתר זה, אתה מקבל את הסכם תנאי השימוש הזה. במקרה שאינך מסכים לתנאי השימוש, הינך מתבקש לצאת מהאתר ולהתעלם מהמידע המופיע בו.
אתר זה ותוכנו מנוסחים באופן התואם לדיני ישראל.

קבלה
בשימוש באתר זה, אתה מסכים להיות מחויב ולפעול על פי הסכם תנאי שימוש זה. MSD שומרת על זכותה לשנות את התנאים הללו מעת לעת, על פי שיקול דעתה. אנחנו תמיד נעדכן בשינויים הללו, ובתאריך התחולה שלהם, במסגרת הסכם תנאי השימוש העדכני המופיע באתר. תוכל לעיין בגרסה העדכנית להסכם תנאי שימוש זה, בכל עת, באמצעות קישור המופיע בתחתית כל עמוד באתר זה.

היקף
תנאי השימוש המובאים בהסכם זה חלים רק על השימוש שלך באתר זה. MSD מפעילה אתרי אינטרנט נוספים הכפופים לתנאי השימוש המצוינים באותם אתרים.

מידע רפואי/ מצבים רפואיים
למרות שהאתר עשוי להכיל מידע על אודות מצבים רפואיים שונים ועל אפשרויות המניעה והטיפול בהם, האתר אינו מציע אבחנה רפואית אישית, המלצה רפואית, חוות דעת או ייעוץ לטיפול המתייחס למטופל ספציפי. לשם התאמת הטיפול למטופל ספציפי יש להיוועץ ברופא.  בנוסף, לפני שימוש בתכשיר כלשהו יש לקרוא בעיון את העלון לצרכן

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, ו/או בסימני מסחר (בין אם הינם רשומים בישראל ובין אם לאו), שייכות במלואן ל- MSD ו/או לחברות קשורות לה. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל, למסור לצד שלישי כלשהו או לעשות כל שימוש אחר במושא לזכיות קנין רוחני של MSD, ללא קבלת הסכמתה של חברת MSD מראש ובכתב. בשימושך באתר הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בצורה כלשהיא (למעט על דרך של גלישה כמשתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.

קישורים לאתרים נוספים
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים של MSD וכן, לאתרי אינטרנט שאינם של MSD. MSD אינה אחראית לתוכן המוצג באתרי אינטרנט שאינם שלה, אליהם אנו מספקים קישורים. האחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו היא של המפרסמים, בעלי ומפעילי אותם אתרים בלבד, והשימוש בתכנים אלו כפוף לתנאי השימוש המפורסמים באותם אתרים.

הסרת אחריות
בשימושך באתר אתה מכיר בכך שהמידע מוצג בו כפי שהוא, והחברה אינה אחראית להתאמתו לצרכי משתמש ספציפי. מאחר שאין באמור באתר משום המלצה או ייעוץ רפואי אישי למטופל ספציפי, החברה אינה אחראית, באופן מפורש או מרומז, להשגת תוצאות באמצעות השימוש באתר, לשלמות המידע המופיע באתר עבור משתמש ספציפי, לרבות, ללא הגבלה, אחריות להתאמתו למטרה מסוימת, פגיעה בזכויות קניין ו/או להתאמת האתר לדרישותיך וצרכיך. עליך לפנות לרופא המטפל לשם התאמת הטיפול למצבך הרפואי וצרכיך. החברה והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר. בנוסף, החברה והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן בו לא יופרע, שיינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למכשירי ו/או מחשבי המשתמשים בהם יעשו שימוש לצורך גישה לאתר, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל הגורמים המפעילים או מי מספקיהם או שהשירות לא ייפגע מכל סיבה אחרת. השימוש באתר הינו באחריות המשתמש והחברה והגורמים המפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש, הוצאות וכיוצא באלה שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב השימוש באתר ו/או כתוצאה מאי יכולת גישה אליו.

הגבלת השימוש באתר

האתר אינו מיועד לקטינים. MSD מאפשרת לכל אדם (מלבד כאמור, קטינים) להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר, אולם MSD תהא רשאית להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש של משתמש באתר ככל שיעשה בו שימוש לא נאות ו/או לא חוקי, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

יישוב מחלוקות
אם תפר את הסכם תנאי שימוש זה או את הוראות הדין, והפרתך זו תגרום נזק ל-MSD ו/או לאחרים, הינך מסכים לשפות ולשחרר את MSD מפני כל חבות ו/או אובדן ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו ל- MSD ו/או לחברות קשורות אליה כתוצאה מהפרתך את הסכם זה או את הדין. במקרה של מחלוקת ביננו בעניין הסכם זה, או בעניין השימוש שלך באתר זה, היא תיושב במשא ומתן בתום לב בין הצדדים. במקרה שהמאמצים לישב את המחלוקת נכשלים, כל המחלוקות, התביעות או אי הסכמות יידונו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד, אשר ישמשו כמקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנובע מהסכם זה ו/או מהשימוש באתר, ויחולו עליו אך ורק דיני מדינת ישראל.

תפריט נגישות